Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Haptotherapie bij PTSS

Haptotherapie bij PTSS

Dit document presenteert haptotherapie als een waardevolle aanvulling op bestaande behandelingen, zoals Cognitieve Gedragstherapie, ‘exposure’-therapie, EMDR (eye movement and desensitization reprocessing) en BEPP (beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS), bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het richt zich op professionals die regelmatig in contact komen met personen met PTSS, zoals zorgverleners, beleidsmakers en medewerkers van brandweer, politie, ambulance en andere organisaties die betrokken zijn bij risicogroepen.

Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS)

Het meten van het welzijn van patiënten: een verkennende studie naar de Haptotherapeutische Welzijnsschaal (HWS)

Achtergrond

De HWS is ontwikkeld voor het meten van het welzijn van patiënten en kan nuttig zijn bij het verbinden van specifieke haptotherapeutische (HT) interventies – inzichtgevende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en therapeutische aanraking – met verschillende dimensies van welzijn. Het doel is inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid en validiteit van de nieuw ontwikkelde HWS en de mogelijke bruikbaarheid ervan in de klinische setting.

Methode

HT-patiënten van 18 jaar en ouder (N = 640) vulden een eenmalige digitale vragenlijst thuis in vóór de behandeling. Een controlegroep van 18 jaar en ouder die niet behandeld werd door een haptotherapeut (N = 151) vulde dezelfde vragenlijst thuis in.

Resultaten

We hebben significante middelmatige en sterke correlaties aangetoond tussen vier van de vijf HWS-subschalen, elk met twee of meer subschalen van de Vier-Dimensionale Symptoomvragenlijst (4DSQ) en de HWS-totaalscore met alle subschalen van de 4DSQ. De factoranalyse van de HWS leverde één factor op, Cronbach’s Alpha: .860. De HWS-totaalscore van de No-HT-groep was significant hoger dan die van de HT-groep, en hetzelfde gold voor alle HWS-subschalen. Bovendien hebben we significante sterke correlaties aangetoond tussen alle vijf HWS-subschalen en de totaalscore van de 5-item Well-Being Index van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-5), en een significante en sterke correlatie tussen de HWS-totaalscore en de WHO-5-totaalscore.

Conclusie

De Haptotherapeutische Welzijnschaal (HWS) lijkt betrouwbaar te zijn en kan worden gebruikt om het welzijn te meten vanuit een haptotherapeutisch perspectief. Verder onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de HWS en de gevoeligheid ervan om veranderingen te detecteren, te bevestigen.

Bijlagen

HWS in het Engels, Nederlands, Duits en Frans

Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth

Haptotherapie als nieuwe interventie voor de behandeling van angst voor de bevalling

Doelstelling

Het evalueren van het effect van haptotherapie op ernstige angst voor de bevalling bij zwangere vrouwen.

Ontwerp

Gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Setting

Verloskundige praktijken in de gemeenschap en een onderwijsziekenhuis in Nederland.

Populatie of steekproef

Primi- en multigravida die lijden aan ernstige angst voor de bevalling (N = 134).

Methoden

Haptotherapie, psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg werden willekeurig toegewezen tussen 20-24 weken zwangerschap, en de effecten werden vergeleken op 36 weken zwangerschap en 6 weken en 6 maanden na de bevalling. Herhaalde metingen ANOVA werden uitgevoerd op basis van de intention-to-treat-analyse. Omdat er overstappers waren van psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg naar haptotherapie, werd de analyse herhaald volgens het behandeld-principe.

Belangrijkste uitkomstmaten

Angstscores voor de bevalling volgens de Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire.

Resultaten

In de intention-to-treat-analyse toonde alleen de haptotherapiegroep een significante afname van angst voor de bevalling, F(2,99) = 3.321, p = .040. In de behandeld-analyse vertoonde de haptotherapiegroep een grotere afname van angst voor de bevalling dan de andere twee groepen, F(3,83) = 6.717, p < .001.

Conclusie

Haptotherapie lijkt effectiever te zijn in het verminderen van angst voor de bevalling dan psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg.

Haptotherapy for patients with cancer; experience of haptotherapists and reasons for consultation

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor overleg: Een enquête onder haptotherapeuten.

Achtergrond en doel

Haptotherapie is een vorm van lichaamsgerichte therapie die gebruik maakt van affectieve aanraking. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de redenen waarom patiënten met kanker haptotherapie zoeken, en in de ervaringen van haptotherapeuten met deze patiënten.

Materialen en methoden

In een dwarsdoorsnedeonderzoek werd een enquête uitgevoerd onder 536 Nederlandse haptotherapeuten. Meerkeuzevragen en open vragen werden zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

Van de 272 (50,7%) reagerende haptotherapeuten had 167 (61,5%) ervaring met het behandelen van mensen met kanker. Het meest frequent werden combinaties van emotionele problemen en verstoorde lichaamservaringen genoemd als redenen voor haptotherapie. Haptotherapeuten benadrukten de noodzaak van affectieve aanraking om de lichaamsverbinding van patiënten te herstellen.

Conclusie

Twee derde van de respondenten behandelt patiënten met kanker en richt zich op de interactie tussen lichaam en geest. De redenen voor het raadplegen van haptotherapie beslaan een breed scala aan problemen op meerdere dimensies, waarbij een verstoorde lichaamservaring in combinatie met emotionele problemen het vaakst wordt genoemd.

What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain?

Wat is het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijn?

Inleiding

Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem dat een aanzienlijke invloed heeft op de kwaliteit van leven, stemming en ziekteverzuim, en hoge directe en indirecte kosten met zich meebrengt. In de praktijk lijkt haptotherapie chronische pijn te verminderen, maar dit effect is nog niet wetenschappelijk geëvalueerd. Dit is de eerste studie naar het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijnklachten.

Haptotherapie

Het belangrijkste doel van haptotherapie is het verbeteren van het welzijn van patiënten, oftewel het verminderen van klachten van stress, angst, depressie en somatisatie, door het vergroten van lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn, en door het verbeteren van het gevoel van controle over hun klachten en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.
Deelnemers: Personen van 18 jaar of ouder (N=24) met chronische pijnklachten die langer dan zes weken aanhouden.

Studieopzet

Deelnemers werd gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen vóór aanvang van de therapie en opnieuw, ongeveer drie en vijf maanden later. Deze vragenlijsten omvatten sociodemografische vragen en een vraag over de intensiteit van de pijn die zij in de voorgaande week hebben ervaren, de Vier-Dimensionale Symptoomvragenlijst, de Schaal voor Lichaamsverbinding, de Schaal voor Pijncatastrofering, de Picturale Voorstelling van Ziekte en Zelfmeting, en de Haptotherapie-vragenlijst.

Statistische analyse

De niet-parametrische Friedman-toets van verschillen tussen herhaalde metingen werd gebruikt om de gemiddelde uitkomsten op drie tijdstippen te vergelijken: (T1) bij aanvang van haptotherapie, (T2) drie maanden na aanvang van haptotherapie, en (T3) vijf maanden na aanvang van haptotherapie.

Discussie

Het onderzoek moest enkele maanden na aanvang abrupt worden beëindigd vanwege het beroepsverbod op contactberoepen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Desondanks hebben we met beperkte gegevens (n = 17) in de loop van de tijd (T1, T2, T3) een statistisch significant en klinisch relevant verminderde mate van stress, angst, pijncatastrofering en verhoogd lichaamsbewustzijn gemeten. Verder onderzoek kan uitwijzen welke verbeteringen het meest gunstig zijn voor patiënten met chronische pijnklachten.

Conclusie

Men moet voorzichtig zijn met conclusies vanwege selectiebias, het kleine aantal deelnemers en het ontbreken van een controlegroep. Desondanks suggereren de bevindingen dat haptotherapie mogelijk een veelbelovende therapie is voor mensen met chronische pijn. Verder onderzoek is noodzakelijk, bij voorkeur door middel van een Randomized Controlled Trial met één of meer controlegroepen.